slusaonica01
livestream01

S devete sjednice Gradskog vijeca Grada Paga

Gradsko vijeće Grada Paga prihvatilo je Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Paga. Cilj Kodeksa je sprječavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti članova Gradskog vijeća, sprječavanje privatnog utjecaja na donošenje odluka u obnašanju dužnosti, jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparaentnosti u obnašanju dužnosti te jačanje povjerenja građana.


U točki 4. Kodeksa navodi se kako član Gradskog vijeća, u obnašanju dužnosti mora postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene mu dužnosti te povjerenje građana. Kodeks je obrazložila pročelnica Sanja Bukša Kustić koja je navela kako se, nakon usvajanja Kodeksa treba imenovati i Etičko povjerenstvo.
"Primjenu ovog Kodeksa prate i nadziru Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i normativne djelatnosti Gradskog vijeća kao prvostupanjsko tijelo i Etičko povjerenstvo Gradskog vijeća kao drugostupanjsko tijelo," rekla je pročelnica Bukša Kustić.
U Etičkom povjerenstvu bit će predsjednik i četiri člana. Predsjednika i članove Etičkog povjerenstva imenuje i razrješuje Gradsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja. Za predsjednika i članove Etičkog povjerenstva biraju se osobe nedvojbenog javnog morala i iznimnog ugleda u lokalnoj zajednici. Predsjednik i članovi Etičkog povjerenstva ne mogu biti nositelji političkih dužnosti niti članovi političke stranke, odnosno kandidati nezavisnih lista zastupljenih u Gradskom vijeću. Predsjednik i članovi Etičkog povjerenstva biraju se na vrijeme do isteka mandata članova Gradskog vijeća, a iste osobe mogu biti na tu dužnost izabrane najviše dva puta.
Izrada Kodeksa ponašanja članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave dio je šireg opsega mjera definiranih s ciljem jačanja odgovornosti i integriteta u obnašanju dužnosti na lokalnoj i područnoj razini u kontekstu aktualnog strateškog okvira u području prevencije korupcije u Republici Hrvatskoj.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK