slusaonica01
livestream01

Rashodi i izdaci proracuna Grada Paga za 2023

Grad Pag je u 2023. godinu ušao s proračunom od 9.021.300 eura. Kako je rekao Diogen Šuljić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije, ukupni prihodi i primici proračuna za 2023. godinu planirani su u iznosu od 9.021.300 eura, a u sklopu kojih prihodi poslovanja iznose 7.989.300 eura te prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.032.000 eura.


"U projekcijama za 2024. godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 8.655.800 eura, dok su u projekcijama za 2025. godinu planirani u visini od 8.206.300 eura, a planirani prihodi od poreza iznosit će nešto više od 3,37 milijuna eura," rekao je Šuljić.
Ukupni rashodi i izdaci proračuna planirani za 2023. iznose 7.971.300 eura dok su za 2024. i 2025. godinu planirani u iznosu od 7.836.300 eura. Od navedenog iznosa rashoda i izdataka iznos od 436.500 eura odnosi se na Javnu vatrogasnu postrojbu, 69.100 eura odnosi se na Gradsku knjižnicu Pag te 865.900 eura na Dječji vrtić Paški mališani. Od kapitalnih projekata, u proračun je uvršteno uređenje luka na području Grada Paga, za što se planira izdvojiti 710. 000 eura.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK