slusaonica01
livestream01

Lukobran Pag

Prema Idejnom rješenju Elaborata „Izgradnja lukobrana i formiranje plaže na predjelu Prosika-Golija u gradu Pagu“, sa zapadne strane prvog dijela lukobrana planira se nasipanje i formiranje plaže. Površina nadmorskog dijela lukobrana je 1.459,00 m², a površina dograđene plaže je 2.908,00 m².

Zahvatom je planirana izgradnja lukobrana ukupne duljine 220,8 m i širine oko 6 metara. U sredini lukobrana izvest će se proširenje od 15 m za okretanje vozila javne namjene, kao što je na primjer hitna pomoć i vatrogasci, te smještaj objekta kružnog oblika promjera 6 m i visine 3,2 m s uredom za prodaju putničkih karata. Na lukobranu je predviđena javna rasvjeta, kamene klupe za odmor i zaštitna ograda. Prvi dio lukobrana predviđen je za smještaj nautičkih vezova za 20 plovila, drugi dio lukobrana s unutarnje strane je predviđen za javni linijski promet dok je s vanjske strane planiran kao ljetni vez za turističke brodove. Prvi dio lukobrana izvest će se u dužini od 118 m i bit će postavljen na koti +1,2 m.n.m. Izvest će se kao betonska konstrukcija od montažnih šupljih blokova presjeka gabarita 3,1x2,7x3,0 m i debljine stijenke 50 cm s ispunom od betona. Iza podmorskog dijela obalnog zida izradit će se kamena prizma od 1 do 50 kg, a iza nje izraditi će se opći nasip od kamenog materijala od1. do 500 kg. U nadmorskom dijelu zahvata postaviti će se monolitno armirano-betonski zid presjeka 1,5x1,0 m i AB ploča debljine 20 cm od betona C35/45. Nadmorski dio opremit će se prstenovima promjera 18 cm za privez plovila i YACHT ormarićima sa zaštitom od prodora mora.
Iza općeg nasipa prvog dijela lukobrana dogradit će se gradska plaža od materijala dobivenog jaružanjem i produbljivanjem akvatorija luke te dopremom kamenog materijala. Završni sloj plaže izvest će se od granuliranog sitnog šljunka promjera do 30 mm i debljine do 50 cm.
Dio lukobrana predviđen za linijski promet i privez turističkih brodova koji će biti izveden u dužini od 102,65 m i postavljen na koti +1,5 m.n.m. izvest će se u obliku okomite podmorske betonske konstrukcije, stupova visine 3 m i tlocrtnog presjeka 4x6 m, te vodoravne nadmorske betonske konstrukcije od nosača raspona 5,5 m i presjeka 6x1 m. Stupovi će se sastojati od betonskih šupljih blokova presjeka 4x6x1 m i debljine stjenke 50 cm te će biti složeni na prethodno uređenu posteljicu i betonsku ploču dimenzija 8x6x0,5 m. Šupljine blokova nakon montaže ispunit će se betonom. Nadmorski dio opremiti će se polerima JP-20 i ormarima za opskrbu većih brodova dužine do 40 m.
Lukobran će u nadmorskom dijelu biti obložen podnim pločama od bijelog kamena debljine 6 i 8 cm te rubnim poklopnicama i obložnicama. Kako bi se omogućio siguran pristanak plovila planirano je jaružanje i produbljivanje akvatorija na kotu -3,0 m.
Ukupna površina zahvata po segmentima:
-jaružanje akvatorija na dubinu od -3,0 m: 4587 m2
-lučki iskop rahlog materijala za gradnju lukobrana: 2490 m2,
-nasipanje kamenog materijala za gradnju lukobrana (preklapa se s iskopom za
lukobran): 1617m2
-širenje plaže uz lukobran iskopanim materijalom od jaružanja i iskopa za gradnju lukobrana (preklapa se manjim dijelom s iskopom za lukobran): 2908 m2
Ukupna tlocrtna površina zahvata je 9. 985 m2.
Projektom je planirana izvedba javne rasvjete, elektroinstalacija za napajanje plovila i objekta na lukobranu te elektroničke komunikacijske infrastrukture. Postavit će se posebno brojilo električne energije za napajanje ormarića za napajanje plovila te posebno brojilo za objekt na lukobranu. Javna rasvjeta planirana je na rasvjetnim stupovima visine 4 m s LED svjetiljkama. Paralelno s trasom elektroenergetskih kabela postavit će se trasa elektroničke komunikacijske infrastrukture EKI na udaljenosti od 50 cm od elektroenergetskih kabela.
Na lukobranu će se izvesti vodovodna mreža za opskrbu brodova, te odvod otpadnih voda iz objekta lociranog na lukobranu. Postojeći vodovod nalazi se južno od lukobrana u pristupnoj prometnici, a povezan je s glavnim cjevovodom vodoopskrbnog sustava grada Paga.
Na lukobranu će biti ugrađeno 11 ormarića za opskrbu brodova vodom. Duž lukobrana također su predviđena tri ormarića s požarnim hidrantima i 3 ormarića za smještaj aparata za suho gašenje požara. Za odvodnju otpadnih voda unutar objekta na lukobranu planirana je izvedba crpne stanice s odvodom sanitarnih otpadnih voda do postojeće mreže grada Paga. Planirano je da se zahvat koristi dulji vremenski period te nije predviđeno njegovo uklanjanje. Zahvat je planiran na dijelu luke Pag koja prema Naredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije spada u luke županijskog značaja. Za planirani zahvat i analizirani prostor važeći su Prostorni plan uređenja Grada Paga, Urbanistički plan uređenja obalnog pojasa Prosika-Golija i Prostorni plan Zadarske županije.
U zoni sportsko rekreacijske namjene, uređena morska plaža, može se planirati uređenje površina, izgradnja pojedinačnih građevina i postava opreme u funkciji kupališne rekreacije.
Na uređenu plažu mora se osigurati pristup svima pod jednakim uvjetima s kopnene i morske strane uključivo i osobama s poteškoćama u kretanju. Unutar zone sportsko rekreacijske namjene- uređena morska plaža mogu se izvoditi
radovi kojima se mijenjaju prirodna obilježja obale, nasipavanja, gradnja valobrana, rampa, stuba i slično. Dozvoljava se uređenje, a po potrebi i nasipavanje, odnosno gradnja obalnog pojasa radi oblikovanja javnog prostora za sunčanje u slučajevima kada morfologija prirodne obale to uvjetuje radi osiguranja potrebnog prostora za uređenu plažu, što će se točno utvrditi posebnim projektom te sukladno posebnim zakonskim propisima vezanim za zaštitu okoliša i prirode. Dozvoljava se nanositi pijesak i šljunak na dijelove plaže, a nije dozvoljena izgradnja stambenih zgrada unutar ove zone.
Na površinama kopnenog dijela dozvoljeno je graditi i uređivati građevine i sadržaje za osnovne lučke djelatnosti priveza i odveza plovila, prijevoza putnika i roba te prekrcaja ribe, građevine i objekti za privez, odvez, ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos, opskrbu, sigurnost plovidbe i slično u funkciji luke i postavljati lučku opremu i uređaje za sigurnost plovidbe i signalizaciju. Unutar površine morskog dijela luke dozvoljeno je smjestiti potrebnu infrastrukturu, odnosno pomorske objekte u funkciji lučkih djelatnosti, odvijanje pomorskog prometa i plovidbe, graditi i uređivati pomorske objekte u funkciji lučkih djelatnosti tipa gatovi, pontoni, zaštitna obala, obale za privez i druga potrebna lučka infrastruktura, opremanje svom potrebnom lučkom opremom i uređajima za sigurnost plovidbe i signalizaciju.
Zahvat će se najvećim dijelom izvoditi na moru i pod morskom površinom stoga se ne očekuje značajan utjecaj na stanovništvo tijekom izvođenja radova.
Elaborat zaštite okoliša, uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, za zahvat
„Izgradnja lukobrana i formiranje plaže na predjelu Prosika-Golija u gradu Pagu“, izradila je tvrtka Zeleni servis d.o.o. iz Splita u prosincu 2019. godine.

Josip Portada/Radio Pag

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK